Over NFN

Wat doet NFN?

Al sinds 1961 zetten wij ons in voor mensen die, net als jij, graag in hun blootje ontspannen. NFN is een kenniscentrum en belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Geeft het jou een heerlijk vrij gevoel om zonder zwembroek in het water te duiken? Kijk je ernaar uit om op een vrije middag streeploos bruin te worden op het naaktstrand? Of geniet je van die mooie naaktcampings in Nederland, Frankrijk of bijvoorbeeld Kroatië? Dan denk je er precies zo over als wij!

Wat doen we precies?

 • NFN heeft een uitgebreide database met alle naaktplekken ter wereld. Dus ben je op zoek naar een naaktstrand, een naturistencamping of een B&B waar je lekker in je blote vel kunt genieten? Check dan onze locatievinder!
 • Belangenbehartiging staat bij ons hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat de plekken waar je in je blote vel kunt genieten ook blijven bestaan. We adviseren gemeentes en recreatieschappen over geschikte blootlocaties, we helpen ondernemers met het opzetten van campings en strandpaviljoens, we staan verenigingen met raad en daad bij.
 • We mengen ons in het maatschappelijk debat. We maken naaktrecreatie bespreekbaar. Niet iedereen in Nederland weet al hoe lekker vrij je je zonder kleren voelt, en sommige mensen hebben een verkeerd beeld van wat er gebeurt op naaktstranden of -campings. We zorgen ervoor dat de beeldvorming over naaktrecreatie positief verandert.

Benieuwd naar hoe het ooit begon?

Het kantoor van NFN wordt op afstand geleid door een bestuur van zeer betrokken en deskundige vrijwilligers. Het bestuur op haar beurt legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Federatieraad. Die Federatieraad bestaat uit een afvaardiging van alle aangesloten naturistenverenigingen en de Raad van Afgevaardigden, die de belangen van de individuele leden in het oog houdt. Ook spelen diverse commissies een rol.

Het kantoor
Dit is de plek waar het dagelijkse werk van NFN wordt uitgevoerd: hier onderhouden we het contact met campings, naturistenverenigingen en naaktstrandbeheerders, updaten we de website, stellen we persberichten op, maken we het ledentijdschrift UIT!, houden we het wel en wee van onze leden bij, zetelt de directie en zijn we bereikbaar voor al je vragen. Er werken 13 mensen op het NFN-kantoor in Amersfoort.

Het Bestuur
Het bestuur stippelt de grote lijn uit van NFN. De bestuursleden staan aan de wieg van nieuwe beleidsplannen, bewaken de kwaliteit van het werk dat we verrichten en vertegenwoordigen NFN bij belangrijke gebeurtenissen. Het bestuur bestaat uit maximaal negen personen en vergadert op maandelijkse basis. Bestuursleden hebben een maximale ambtstermijn van negen jaar. In 2013 is Garmt Kolhorn verkozen tot voorzitter.

Een overzicht van alle bestuursleden.

Federatieraad
De Federatieraad is een flink gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten naturistenverenigingen en de Raad van Afgevaardigden. De Federatieraad komt twee keer per jaar bijeen in een grote vergadering, om op de hoogte te blijven van het beleid en te stemmen over belangrijke voorstellen. Het NFN-bestuur zit deze vergadering voor.

Raad van Afgevaardigden en naturistenverenigingen
De RvA vertegenwoordigt de individuele leden van NFN en bestaat uit maximaal twintig mensen. De raad heeft stemrecht binnen de Federatieraad en wordt elke drie jaar opnieuw samengesteld middels verkiezingen: elk individueel NFN-lid kan dan zijn stem uitbrengen. Na vier jaar voorwerk heeft de RvA op 16 april 2011, tijdens de Algemene Ledenvergadering van NFN, door het aannemen van nieuwe statuten, stemrecht verkregen. Via de RvA kunnen individuele leden nu rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid en de financiën van NFN.

De speerpunten van de RvA zijn: samenwerking met alle naturisten binnen NFN op basis van gelijkwaardigheid; vergroting van de maatschappelijke acceptatie van naturisme en naaktrecreatie en het verbeteren van de attitude ten aanzien van naturisme.

Je kunt de Raad van Afgevaardigden mailen op rva@nfn.nl.

Klik hier voor een overzicht van alle leden
Download het basisdocument van de RvA
Jaarverslag RvA 2013, Jaarverslag RvA 2012Jaarverslag RvA 2011, Jaarverslag RvA 2010

Naturistenverenigingen
Bij NFN zijn tientallen naturistenverenigingen aangesloten. Zij hebben samen net zo’n belangrijke stem binnen de organisatie als de individuele NFN-leden en komen twee keer per jaar naar de vergadering van de Federatieraad. Bekijk hier welke verenigingen er bij NFN zijn aangesloten.

Vertrouwenspersoon
Het gebeurt niet vaak, maar soms gebeurt er op een naturistenterrein iets vervelends. NFN heeft hiervoor twee vertrouwenspersonen die een vertrouwelijk en luisterend oor bieden. De vertrouwenspersoon informeert je ook over het Veiligheidsprotocol en over het eventueel doen van aangifte. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@nfn.nl

Lees meer over de vertrouwenspersonen van NFN.

Sportcommissie
Sport - jazeker! Jaarlijks organiseert de Sportcommissie namens NFN naturistische sportevenementen, zoals jeu de bouleswedstrijden en volleybaltoernooien. De Sportcommissie bestaat uit vijf vaste, onbezoldigde medewerkers en is te bereiken via sport@nfn.nl

Jongerencommissie
Deze commissie van enthousiaste jongeren vormt de denktank voor onze jeugdevenementen. Zij brainstormen de leukste en gekste ideeën bij elkaar, waarna het NFN-kantoor de haalbare en verantwoorde daarvan daadwerkelijk organiseert. De commissie gaat als begeleiding mee met de evenementen.

Commissie Bestuurssamenstelling
Zijn er nieuwe kandidaten voor het NFN-bestuur, dan onderzoekt de commissie Bestuurssamenstelling of ze de juiste kwaliteiten hebben. De commissie bestaat uit drie onbezoldigde medewerkers.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie is het toeziend oog op de financiën van NFN. De commissie bestaat uit tenminste drie leden die jaarlijks een gesprek voeren met de penningmeester en de directeur over het financiële jaarverslag. Dit doen ze ter advisering van de Federatieraad.

Veiligheidscommissie
De Veiligheidscommissie bestaat uit vijf deskundige personen, die zich buigen over meldingen van ongewenst gedrag. Zij behandelen elke melding onafhankelijk, objectief en discreet. De Veiligheidscommissie is te bereiken via veiligheidscommissie@nfn.nl. Gebruik hiervoor bij voorkeur het meldingsformulier dat je onderaan het Veiligheidsprotocol vindt (zie Documenten). Of klik hier voor het Veiligheidsprotocol + meldformulier

Voorwaarden, protocollen & reglementen

In een grote organisatie is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken zijn vervat in de volgende documenten:

Om nieuws over naaktrecreatie in goed perspectief te zetten of om een mooi achtergrondverhaal te maken, zijn journalisten geregeld op zoek naar informatie over naturisme en bloot recreëren. Als kenniscentrum beschikt NFN over informatie en contacten die van grote waarde kunnen zijn. Ook in het vinden van geschikt beeldmateriaal kan NFN een rol spelen.

Gebruik materiaal

Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over NFN en naturisme in het algemeen. Ligt het auteursrecht van deze geschreven informatie bij NFN, dan mag ze worden overgenomen, mits het voor journalistieke doeleinden bestemd is en bronvermelding bij citaten geschiedt. Bij parafrasen wordt bronvermelding gewaardeerd.

Deze site bevat daarnaast reviews van bezoekers, lezersverhalen en andere content van individuen die niet aan NFN zijn verbonden. Op deze teksten zijn de bepalingen uit de disclaimer van toepassing.

Beeldmateriaal van www.nfn.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van NFN.

Persrelaties kunnen voor vragen, beeldmateriaal, cijfers of algemene informatie contact opnemen met:

NFN
Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort
Telefoon (033) 253 30 50 of info@nfn.nl

Voor een overzicht van alle persberichten van NFN klik je hier.

Momenteel heeft NFN de volgende vacatures:

 • Voorzitter Veiligheidscommissie (jurist)
 • Lid Veiligheidscommissie
 • All-round redactiestagiair(e)
 • Stagiair(e) communicatie

Zie de volledige vacatures hieronder.

Voorzitter Veiligheidscommissie (jurist)

NFN is de belangenorganisatie en het informatieplatform voor naaktrecreërend Nederland. Voor NFN is het van belang dat iedereen prettig bloot terreinen in Nederland kan bezoeken of aan activiteiten kan deelnemen. Daarom geldt binnen de organisatie een meldingsplicht van ongewenst ethisch gedrag. Deze meldingen worden behandeld door de Veiligheidscommissie van NFN. Momenteel zijn wij op zoek naar een 

Voorzitter Veiligheidscommissie
(jurist)

De Veiligheidscommissie
Juist in een omgeving (bijv. recreatie- of verenigingsterreinen, zwembaden) waar bloot doorgaans één van de normen is, wil NFN de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. Daarom is binnen de organisatie het Veiligheidsprotocol Protocol van ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan? van kracht. Hierdoor geldt een meldingsplicht van elk (vermoeden) van ongewenst gedrag. De Veiligheidscommissie onderzoekt deze meldingen op onafhankelijke, objectieve en discrete wijze. De commissie bestaat uit vijf personen. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De commissieleden worden benoemd door de Federatieraad, het hoogste orgaan binnen NFN. De commissie opereert aan de hand van een standaard werkwijze.

Soms is het voldoende om de melder te adviseren. Maar ook kan de commissie zelfstandig onderzoek instellen n.a.v. een melding op basis van hoor- en wederhoor. In geval van ontuchtige handelingen leidt dit tot een (bindend) advies aan NFN- of verenigingsbestuur voor wat betreft het (tijdelijk) ontnemen van het lidmaatschap.

Daarnaast geeft de Veiligheidscommissie desgewenst adviezen aan NFN- of verenigingsbesturen en directies over hoe om te gaan met integriteits- en veiligheidskwesties en is hun sparringpartner.  

De voorzitter
De voorzitter van de commissie coördineert alle binnenkomende meldingen. Wanneer een melding geen vervolg hoeft te krijgen, stelt hij dit ter beoordeling voor aan de overige commissieleden. Hij verdeelt de overige meldingen ter behandeling aan telkens twee commissieleden (inclusief hemzelf).

De voorzitter bewaakt ook de juridische aspecten van de procedures en de voortgang (alles moet binnen een redelijke termijn verlopen). Hij levert de (bindende) adviezen aan en draagt zorg voor een goede afstemming met alle betrokken partijen.

Wat verwachten wij van je?

 • Je hebt een afgeronde academische juridische opleiding en bij voorkeur ervaring in het doen van onderzoek en/of formuleren van een onderbouwd en objectief advies;
 • je bent in staat processen te regisseren;
 • je bent enthousiasmerend en verbindend;
 • je kunt objectief en analytisch opereren;
 • je kunt goed werken onder emotionele druk;
 • je bent maatschappelijk en sociaal betrokken en hebt affiniteit met/kennis van naaktrecreatie;
 • je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek van verenigingsstructuren;
 • je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
 • je kunt goed werken in teamverband;
 • je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische, onafhankelijke opstelling;
 • je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor deze belangrijke functie.

Wat bieden wij je?

 • De mogelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de georganiseerde naaktrecreatie in Nederland;
 • een verantwoordelijke en uitdagende functie die gemiddeld 3-5 uur per maand kost (bij onderzoek naar een zaak kan het urenaantal sterk uitbreiden);
 • samenwerking in en ondersteuning van een hecht team;
 • een onkostenvergoeding.

Procedure
Stuur je reactie met schriftelijke motivatie en cv vóór 30 maart 2017 naar NFN-directeur Christine Kouman (christine@nfn.nl). Op basis van de aanmeldingen vindt een selectie  en een eerste kennismakingsgesprek plaats. In een eventueel tweede gesprek kijken we of je binnen de Veiligheidscommissie past. Het NFN-bestuur streeft ernaar de kandidaat voor te dragen op 20 mei 2017 tijdens de vergadering van de Federatieraad die de benoeming bekrachtigt. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met NFN-beleidsmedewerker Bernd Huijser (bernd@nfn.nl).

 

 

Lid Veiligheidscommissie

NFN is de belangenorganisatie en het informatieplatform voor naaktrecreërend Nederland. Voor NFN is het van belang dat iedereen prettig bloot terreinen in Nederland kan bezoeken of aan activiteiten kan deelnemen. Daarom geldt binnen de organisatie een meldingsplicht van ongewenst ethisch gedrag. Deze meldingen worden behandeld door de Veiligheidscommissie van NFN. Momenteel zijn wij op zoek naar een 

Lid Veiligheidscommissie

De Veiligheidscommissie
Juist in een omgeving (bijv. recreatie- of verenigingsterreinen, zwembaden) waar bloot doorgaans één van de normen is, wil NFN de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. Daarom is binnen de organisatie het Veiligheidsprotocol Protocol van ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan? van kracht. Hierdoor geldt een meldingsplicht van elk (vermoeden) van ongewenst gedrag. De Veiligheidscommissie onderzoekt deze meldingen op onafhankelijke, objectieve en discrete wijze. De commissie bestaat uit vijf personen. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De commissieleden worden benoemd door de Federatieraad, het hoogste orgaan binnen NFN. De commissie opereert aan de hand van een standaard werkwijze.

Soms is het voldoende om de melder te adviseren. Maar ook kan de commissie zelfstandig onderzoek instellen n.a.v. een melding op basis van hoor- en wederhoor. In geval van ontuchtige handelingen leidt dit tot een (bindend) advies aan NFN- of verenigingsbestuur voor wat betreft het (tijdelijk) ontnemen van het lidmaatschap.

Daarnaast geeft de Veiligheidscommissie desgewenst adviezen aan NFN- of verenigingsbesturen en directies over hoe om te gaan met integriteits- en veiligheidskwesties en is hun sparringpartner.

Lid Veiligheidscommissie
De leden van de commissie hebben tot taak de meldingen van ongewenst gedrag zoals deze binnen komen bij de Veiligheidscommissie te onderzoeken. Hierbij wordt de zaak eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Vervolgens passen commissieleden in tweetallen hoor- en wederhoor toe en doen verder onderzoek. Tot slot stellen zij een (bindend) advies op, dat door de hele commissie wordt beoordeeld. Zo oordelen commissieleden dus ook over de zaken, die door andere commissieleden zijn behandeld.

Hiernaast fungeren commissieleden als vraagbaak en sparringpartner voor integriteits- en veiligheidskwesties voor NFN- of verenigingsbesturen en directies.

 

Lid Veiligheidscommissie
De leden van de commissie hebben tot taak de meldingen van ongewenst gedrag zoals deze binnen komen bij de Veiligheidscommissie te onderzoeken. Hierbij wordt de zaak eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Vervolgens passen commissieleden in tweetallen hoor- en wederhoor toe en doen verder onderzoek. Tot slot stellen zij een (bindend) advies op, dat door de hele commissie wordt beoordeeld. Zo oordelen commissieleden dus ook over de zaken, die door andere commissieleden zijn behandeld.

Hiernaast fungeren commissieleden als vraagbaak en sparringpartner voor integriteits- en veiligheidskwesties voor NFN- of verenigingsbesturen en directies.

Algemene profieleisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau;
 • je kunt objectief en analytisch opereren;
 • je kunt goed werken onder emotionele druk;
 • je bent maatschappelijk en sociaal betrokken en hebt affiniteit met/kennis van naaktrecreatie;
 • je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek van verenigingsstructuren;
 • je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
 • je kunt goed werken in teamverband;
 • je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische, onafhankelijke opstelling;
 • je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor deze belangrijke functie.

Wat bieden wij je?

 • De mogelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de georganiseerde naaktrecreatie in Nederland;
 • een verantwoordelijke en uitdagende functie die gemiddeld 3-5 uur per maand kost (bij onderzoek naar een zaak kan het urenaantal sterk uitbreiden);
 • samenwerking in en ondersteuning van een hecht team;
 • een onkostenvergoeding.

Procedure
Stuur je reactie met schriftelijke motivatie en cv vóór 30 maart 2017 naar NFN-directeur Christine Kouman (christine@nfn.nl) . Op basis van de aanmeldingen vindt een selectie en een eerste kennismakingsgesprek plaats. In een eventueel tweede gesprek kijken we of je binnen de Veiligheidscommissie past. Het NFN-bestuur streeft ernaar de kandidaat voor te dragen op 20 mei 2017 tijdens de vergadering van de Federatieraad die de benoeming bekrachtigt. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met NFN-beleidsmedewerker Bernd Huijser (bernd@nfn.nl). 

Allround redactiestagiair(e)

Schrijf je graag, werk je secuur en wil je werkervaring opdoen bij het bijzonderste bedrijf in Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou.

NFN is het kenniscentrum voor naaktrecreatie en de belangenbehartiger voor iedereen die graag in zijn nakie zont en zwemt. Sauna’s, naaktstranden, naturistencampings: wij hebben er alle informatie over op onze site en sturen het laatste nieuws en de mooiste sfeerreportages vier keer per jaar in een tijdschrift aan onze circa. 60.000 leden. Ons kantoor ligt op vijf minuten wandelen van NS-station Amersfoort.

Voor onze communicatie-uitingen zoeken we een enthousiaste, initiatiefrijke allround stagiair(e). Je (her)schrijft nieuwsberichten en houdt mini-interviews voor ons tijdschrift, zoekt geschikt beeld, screent en beantwoordt lezersvragen, houdt onze social media in de gaten en werkt de campingbeschrijvingen op onze website bij. Je kijkt wat verder dan je neus lang is en geeft onze teksten daarmee diepgang. Naar een Kroatische camping bellen voor meer info terwijl je geen woord Kroatisch spreekt? Jij komt er wel uit.

Wij:

 • leren jou in deze meewerkstage de kneepjes van het vak;
 • bieden je een vrolijke, aangeklede stageplek met een informele sfeer en een vergoeding van 350 euro per maand;
 • laten jou volledig meedraaien in het team en staan open voor jouw ideeën.

Jij:

 • hebt minimaal HBO-werk- en denkniveau en doet een media-opleiding;
 • schrijft vlekkeloos Nederlands en bent handig met andere talen; 
 • werkt zorgvuldig en twijfelt op een gezonde manier aan jezelf: berichten check je voordat je ze de wereld in slingert en daarna lees je ze nóg eens door. Je checkt ook geregeld bij je stagebegeleider of je nog op het goede spoor zit;
 • beschikt over een eigen laptop die je telkens meeneemt;
 • kunt je snel redden in de digitale wereld: content management systemen, social media en de handigheden van Microsoft Office weet jij prima te benutten.
 • loopt vijf maanden 24 uur per week stage bij ons op kantoor (met komkommertijd een uurtje minder, als iets spoed heeft een uurtje meer);

Geïnteresseerd?
We zien je curriculum vitae, je motivatiebrief en twee door jou geschreven artikelen graag tegemoet op redactie@nfn.nl t.a.v. Laetitia Baars. Affiniteit met ons blootgewone onderwerp heeft de voorkeur.

Stagiair(e) communicatie gezocht die van een uitdaging houdt!

Voor een HBO'er die een communicatieopleiding volgt, hebben wij een leuke stageplek beschikbaar met een uitdagende opdracht.

Onlangs hebben we onze doelgroepen opnieuw benoemd en profielen van persona’s opgesteld die model staan voor onze klanten. Natuurlijk willen we graag effectief en aansprekend met onze klanten communiceren. En daar ligt een interessant onderzoek te wachten op een enthousiaste student. Want wat vinden onze klanten van de vorm & inhoud van onze huidige communicatiemiddelen? We hebben een mooie website, een professioneel magazine en informatieve nieuwsbrieven. Althans, dat hopen we.

Vind jij het leuk om te onderzoeken hoe we onze doelgroepen het beste kunnen bereiken? En wil je ons op basis van je onderzoek advies geven over onze middelenmix en boodschap? Weet jij je weg te vinden in de wereld van desk research, klantpanels & enquêtes?

Dan ben jij de juiste man of vrouw voor de job!

Als je interesse hebt in deze opdracht, mail dan een korte motivatie en je CV naar Christine Kouman, christine@nfn.nl. Voor meer informatie kun je natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen.

Werken voor tijdschrift UIT!

De redactie van UIT! werkt met een vaste poule van professionele tekstschrijvers en fotografen. De poule is momenteel compleet, maar gemotiveerde freelancers mogen zich natuurlijk altijd voorstellen. Ben je fotograaf of journalist, sta je geregistreerd als zelfstandige en zou je graag af en toe iets voor UIT! willen doen? Stuur een mailtje met je motivatie en een relevante selectie van je werk naar redactie@nfn.nl.

Organisaties en bedrijven kunnen via NFN ook voordeelacties aanbieden om zo leden als klant te krijgen. Heb je een bedrijf dat een interessant product of dienst voor de naaktrecreant levert? Neem dan contact op met de marketingafdeling van NFN voor meer informatie over deelname aan de NFN-ledenvoordeelacties. Tel. +31 (0)33 253 3050 of marketing@nfn.nl.

Bekijk hier onze voordeelacties en maak kennis met de bedrijven waar we al mee samenwerken.

NFN gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Met anonieme informatie over uw sitegebruik helpt u ons om de website te verbeteren en u gerichter te helpen. Klik voor meer informatie

×